§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w  szkoleniach on-line organizowanych przez MED.MARCI Marcelina Woźniak.
 2. Organizatorem szkoleń jest MED.MARCI Marcelina Woźniak z siedzibą w Żychlinie, przy ul. Grabowej 12, 62-571 Żychlin, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6653014849, REGON: 380404020, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.londonskinacademy.pl

 • Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi. 

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – MED.MARCI Marcelina Woźniak z siedzibą w Żychlinie, przy ul. Grabowej 12, 62-571 Żychlin, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6653014849, REGON: 380404020, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.londonskinacademy.pl
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem e-mail kontakt@londonskinacademy.pl ) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 5. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (tableta), poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowcę w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników szkolenia.
 6. Zgłoszenie – podanie swoich danych w interaktywnym formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie www.londonskinacademy.pl lub przesłanie zgłoszenia e-mailem.
 7. Strona Organizatora – strona www.londonskinacademy.pl , na której dokonuje się zgłoszenia na szkolenie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu on-line

Informacja o organizowanych szkoleniach przez MED.MARCI Marcelina Woźniak przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:

 • oferty publikowanej na stronie internetowej: www.londonskinacademy.pl, zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,
 • działań promocyjno-sprzedażowych w social mediach ( Instagram/Facebook).

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie Organizatora lub przesłanie formularza zgłoszenia mailem: kontakt@londonskinacademy.pl
 2. Dokonanie opłaty za szkolenie.
 3. Szkolenie Premium Masterclass jest wykupowane tylko dla jednej osoby. London Skin Academy zastrzega sobie wykupowanie szkolenia przez gabinety, kliniki, firmy wieloosobowe w celu uczestniczenia kilku osób w jednym szkoleniu. Szkolenie jest jednoosobowe. Tylko jedna osoba może uczestniczyć szkoleniu jak i w konsultacji po szkoleniu. W szkoleniu nie mogą brać udziału grupy.
 4. Organizator na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj.szczegółowy program szkolenia).
 5. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.MED.MARCI Marcelina Woźniak zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 6. Paczki z prezentami wysyłane są tylko na terenie Polski.
 7. Konsultacja prokonsultacyjna odbywa się poprzez WhatsApp. Na 3 dni przed wskazaną datą konsultacji należy skontaktować się z osobą prowadzącą o numer kontaktowy w celu połączenia.
 8. Aby konsultacja się odbyła należy wysłać najpóźniej 3 dni przed ustaloną datą spotkania online wszystkie pytania.
 9. Konsultacja po szkoleniu trwa 1 godzinę.
 10. Szkolenie dostępne jest przez miesiąc od wykupienia szkolenia. Po upływie czasu dostęp wygasa.
 11. Szkolenie on-line odbywa się poprzez platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim Internetem oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Po dokonaniu płatności uczestnik otrzyma od MED.MARCI Marcelina Woźniak drogą mailową link (zaproszenie) na szkolenie on-line oraz instrukcję korzystania z platformy internetowej.

§ 4. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie www.londonskinacademy.pl w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.
 2. Cena szkolenia on-line obejmuje udział w szkoleniu (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie), materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz Zaświadczenie/Certyfikat  uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto ……………………………………………… po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 5. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane drogą mailową.
 6. Udostępnienie przez Organizatora linku do spotkania on-line, możliwe jest wyłącznie w przypadku Uczestników, za których opłata została uiszczona i zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora. 

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 4 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: kontakt@londonskinacademy.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać w następującej formie:
 3. na adres e-mail: kontakt@londonskinacademy.pl
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail. 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem obwieszczenia
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w szkoleniach w obrębie prowadzonej działalności przez: MED.MARCI Marcelina Woźniak oraz domeny: www.londonskinacademy.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.