TRWA URLOP - WRACAM 08.04.2024

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.londonskinacademy.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez London Skin Academy LTD. Marcelina Woźniak działający pod

adresem LONDON SKIN ACADEMY LTD

Office 56

Millmead Business Centre Millmead Road

London

N17 9QU

Regulamin – niniejszy regulamin;

E-book – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść

cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na

urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych,

tablecie, smartfonie). E-book przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny

jest od zawartości E-booka;

Konsultacja,

Sprzedawca

 London Skin Academy LTD. Marcelina Woźniak działający pod

adresem LONDON SKIN ACADEMY LTD

Office 56

Millmead Business Centre Millmead Road

London

N17 9QU

Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność

do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która dokonuje zakupu E-booka;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu

Strony – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zakupu E-booków/Konsultacji od Sprzedawcy za pośrednictwem

Sklepu, korzystania z E-booków oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

2. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi

obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności

intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest obowiązany do wprowadzania

danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o

charakterze bezprawnym.

3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Sprzedawcy www.londonskinacademy.pl

oraz w opisie każdego z dostępnych w ofercie Sprzedawcy produktów.

4. Klient składając zamówienie na zakup E-booka czy Konsultacji online oświadcza, że zapoznał

się z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest

dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.

Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie  www.londonskinacademy.pl

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także

niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych

i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty

umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep prezentuje rodzaj oferowanych produktów, w szczególności dostępne formaty plików,

czas w jakim plik będzie dostępny do pobrania, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia

w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w

Regulaminie.

4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z dostępnych produktów, a następnie

wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną, w wyniku czego zostanie

przekierowany na stronę zamówienia.

5. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego

na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać

także dane opcjonalne.

6. W przypadku zmiany danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient

zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Sklepu poprzez przesłanie wiadomości e-

mail na adres  kontakt@londonskinacademy.pl lub woz.marcelina@gmail.com

7. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format E-

booka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać.Ponadto Klient powinien

zapoznać się z wymaganiami technicznymi zamieszczonymi na stronie E-booka, opisem

danego E-booka oraz informacją o typie pliku.

8. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je

anulować.

9. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji

„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.

10. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia

przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj

zakupionego produktu oraz jego cenę, format wybranego pliku, termin w jakim plik będzie

możliwy do pobrania oraz szczegółowe warunki licencyjne, jeśli występują i notatkę do zakupu, która zawiera wszelkie ważne informacje dotyczące zamówienia.

11. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie E-booka na

urządzenie:

w przypadku płatności kartą kredytową.– niezwłocznie po zarejestrowaniu

wpłaty,

w przypadku płatności przelewem – po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy lub po

udokumentowaniu przez Kupującego dokonania wpłaty.

12. Dostawa E-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.

13. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta produktu uważa się

za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych

przez Sprzedawcę.

14. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-

mail  kontakt@londonskinacademy.pl lub woz.marcelina@gmail.com) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności

za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie

doręczony Kupującemu.

Płatności

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w funtach i

zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu produktu do Koszyka.

4. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione produkty spośród form

udostępnionych przez Sklep.

5. Sposób płatności za zamówione produkty obsługiwany jest przez podmiot obsługujący

płatności internetowe, a w szczególności za płatności za pośrednictwem karty kredytowej,

przelewu online oraz przelewu tradycyjnego. Dotyczy

to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.

6. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia i

potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i

traktowane będzie jako nieistniejące.

7. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta złożone podczas składania

zamówienia.

8. W celu wystawienia faktury VAT Sklep może prosić o podanie niezbędnych danych w

formularzu rejestracyjnym.

9. Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie

PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem nie ma prawa odstąpić od umowy po zakupie E-booka na stronie www.londonskinacademy.pl

Prawa Autorskie

1. E- book oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. E-booki dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo

innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.

3. Korzystanie przez Klienta z E-booka możliwe jest dla własnego użytku Klienta,

4. Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka tylko na własny użytek, w zakresie

określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych.

5. Klient może wprowadzać zakupione E-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz

odczytywać je za ich pomocą.

6. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna,

nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych

osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-booka,

obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do

terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:

wielokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;

trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w

zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka niezbędne

jest jego zwielokrotnienie;

trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka techniką

cyfrową.

7. Klient nie jest uprawniony do:

wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego fragmentu w szczególności

poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;

wprowadzenia E-booka do obrotu, w tym najmu E-booka lub jego kopii lub użyczenia;

sublicencjonowania E-booka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-

booka);

ingerowania w treść E-booka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych

błędów pliku;

usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka

wykorzystywania E-booka w celach komercyjnych.

8. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie

lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do E-booka, Sklep może

dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

Reklamacje i sposoby rozwiązywania sporów

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja może być złożona w szczególności, gdy:

Klient nie otrzyma linku do E-booka oraz informacji o sposobie jego pobrania w dwóch dni

roboczych od dokonania zapłaty;

otrzymany plik jest uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie

będzie możliwe;

pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu

zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.

3. Klient składa reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy lub w

formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej

kontakt@londonskinacademy.pl lub woz.marcelina@gmail.com

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot

reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z

reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta

do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż

w terminie 14 dni wymieni E-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość

uiszczonej ceny. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.

7. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania E-booka.

Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów.

Odpowiedzialność

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.

2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy E-booka,

nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z E-bookami zapisanymi w

określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia

końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia

spowodowany siłą wyższą.

4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z

powodu wystąpienia siły wyższej.

5. Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie

będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep

dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa o

dostarczenie treści cyfrowej będzie uważana za niezawartą.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych

Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany

przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez

oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi

realizacji zamówień oraz e-maila zawierającego zakupiony E-book, jeżeli powyższe

spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta – np. przepełniona skrzynka

mailowa lub błędnie podany adres e-mail.

Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w

Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:

www.londonskinacademy.pl

Postanowienia Końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w

szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy o dostarczenie

treści cyfrowej jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów

zawartych z Konsumentami.

3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to

nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub

brakiem możliwości korzystania z E-booków. Postanowienie to nie odnosi się do umów

zawieranych z Konsumentami.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2024 roku.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w

szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi

świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do

obowiązujących przepisów prawa.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza

zamieszczonego na stronie Sklepu i sporządzić jego wydruk.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

This website uses cookies to ensure the highest quality of service.